Таксофон карталарын (смарт-карта) сатып алу-сату жөніндегі № келісім-шарт


с. 1

Таксофон карталарын (смарт-карта) сатып алу-сату жөніндегі

____КЕЛІСІМ-ШАРТ


Петропавл.қ. " ___ " _____________ 20__ ж.
"Қазақтелеком" ААҚ, оның атынан 2008 жылғы 04.05.2010 берілген № 207 Бас сенімхат негізінде қызмет етуші Бас директор Шөкенов Ә.Ж. С-К ОДТ

бұдан әрі – "ФИЛИАЛ", бір жағынан, және __________________________________, негізінде

/атауы./

қызмет етуші _____________________ , бұдан

/аты-жөні./

әрі «ДИСТРИБЬЮТОР» , екінші жағынан, қоса алғанда «Тараптар» деп аталады, төмендегілер туралы Келісім-шарт жасасты:


1. КЕЛІСІМ-ШАРТ МӘНІ

ФИЛИАЛ 100% (жүз пайыздық) алдын-ала төлем негізінде ДИСТРИБЬЮТОРГЕ таксофон карталарын (бұдан әрі - "карта") сатады.


2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

2.1. ФИЛИАЛ төмендегілерге міндеттенеді:

2.1.1. Филиалдың транзиттік-табыс есепшотына100% (жүз пайыздық) алдын-ала төлем келіп түскеннен кейінгі 3-жұмыс күні ішінде карталарды ДИСТРИБЬЮТОРДІҢ Тапсырысына орай жөнелтпе құжат арқылы және екіжақты келісілген атаулы құн бойынша ДИСТРИБЬЮТОРДІҢ қолына беруге.

2.1.2. Осы Келісім-шарттың 2-Қосымшасына сәйкес, сатылған карталардың атаулы құн көлеміне орай ДИСТРИБЬЮТОРГЕ жеңілдіктер жасауға.

2.1.3. Жарнамалық материалдар болған жағдайда оларды ДИСТРИБЬЮТОРГЕ екі тараптан келісілген көлем мөлшерінде ұсынып отыруға.

2.1.4. Карталар бағасы мен жеңілдіктер мөлшері сатылған карталар көлемінен өзгерген жағдайда, жаңа баға мен жеңілдіктер көлемі енгізілген мерзімге дейін үш күннен кешіктірілмей ДИСТРИБЬЮТЕРГЕ хабарлануы тиіс. Бұл ретте, Шартқа тиісті өзгерістер енгізіледі.
2.2. ДИСТРИБЬЮТОР төмендегілерге міндеттенеді:

2.2.1. Өзінің қолда бар сауда нүктелері арқылы карталарды "Қазақтелеком" АҚ тағайындаған баға бойынша сатуды жүргізуге. (Осы Келісім-шартқа тіркелген № 2 Қосымша)

2.2.2. ФИЛИАЛДАН карталарды қабылдап алу кезінде олардың саны мен атаулы құнының жөнелтпе құжатпен сәйкестігін, механикалық ақаулардың жоқтығын, сондай-ақ, жекеше қатталуының дұрыстығын тексеруге.

2.2.3. ДИСТРИБЬЮТОРДІҢ меншік сауда нүктелері болған жағдайда карталарды сататын жерлерде ФИЛИАЛДАН алынған жарнамалық материалдарды пайдалана отырып, сатылатын карталардың ФИЛИАЛ меншігіне жататынын белгілеуге.

2.2.4. Карталар құнын төлеуді осы Келісім-шарттың 3-тарауында келісілген шарттарға сәйкес жүргізуге.

2.2.5. Карталарды электромагниттық сәулелерге ұшыраудан, механикалық ақаулардан және дымқылданудан сақтауды қамтамасыз етуге.


3. ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ

ДИСТРИБЬЮТОР алынатын карталар өтемін тапсырыс (№ 1 Қосымша) және есепшот негізінде, осы Келісімнің № 2 Қосымшасында көрсетілген жеңілдіктерді ескере отырып, ақша аудару арқылы 100%-дық алдын-ала төлеу негізінде жүргізеді.


4. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

4.1. Сатылған карталардың оқыстан бұзылуына немесе жоғалуына қатысты тәуекелділік ДИСТРИБЬЮТОРГЕ жүктеледі.

4.2. Егер, тиісті картаның орауын ашқан сәтте, карта ДИСТРИБЬЮТОРДІҢ еркінен тыс себептерге байланысты сапасыз болып шыққан жағдайда (технологиялық сипаттағы ішкі жасырын ақаулар) үшінші тұлғалардың барлық кінәрат-талаптары ФИЛИАЛҒА жіберілуі тиіс.
5. ҚОСЫМША ШАРТ -ЖАҒДАЙЛАР

5.1. Карта ақаулы болып шыққан жағдайда ФИЛИАЛ оны осындай атаулы құндағы картаға, тіпті осы Келісімнің уақыты өткеннен кейін де ауыстырып беруі тиіс.

5.2. Ақаулы карталар үшін ақша қайтарылмайды.5.3. сатылып алынған карталар үшін ақша қайтарылмайды
6. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, ОНЫ ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ДОҒАРУ ТӘРТІБІ

6.1. Осы Келісім-шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған сәттен күшіне енеді және 1 (бір) жыл аралығында әрекет етеді.

6.2. Егер тараптардың бірде-біреуі Шарттың әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін, оны тоқтату туралы мәлімдемесе, Шарт келесі мерзімге автоматты түрде ұзартылады.

6.3. Осы Келісім-шарт Тараптардың кез келгені жағынан, 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын міндетті түрдегі жазбаша хабарлама арқылы доғарылуы мүмкін.

6.4. ДИСТРИБЬЮТОР қайта құрылған жағдайда Осы Келісім-шарттың талаптары қайта қаралуы немесе жойылуы тиіс.
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Осы Келісім-шарт жасалғаннан кейін пайда болған, Тараптар мұны күні бұрын болжай алмаған немесе ақылға сиымды әрекеттер арқылы тоқтата алмайтын төтенше сипаттағы оқиғалар (форс-мажор жағдайлары) нәтижесінде, яғни қарсы тұруға келмейтін күштер салдарынан орындалмаған немесе толықтай орындалмаған міндеттемелері үшін Тараптардың ешқайсысы да бірінің алдында бірі жауап бермейді. Форс-мажор жағдайларына табиғи дүлей апаттар, өрт, шырғалаң-апаттар, соғыс әрекеттері, жаппай тәртіп бұзушылық, салалық немесе аймақтық ереуілдер, мемлекеттік өкімет немесе басқару органдарының осы Келісім-шарт бойынша Тараптардың өз міндеттемелерін орындамау жағдайына әкеліп соқтыратын шешімдері жатады.

7.2. Егер осындай кез келген жағдайлар міндеттемелердің Келісім-шартта белгіленген мерзімде орындалуына тікелей әсерін тигізетін болса, онда бұл мерзім осындай тиісті жағдайдың созылуы мерзіміне сәйкес ұзартылады.

7.3. Жоғарыда көрсетілген жағдайлар себебінен өз міндеттемелерін орындау мүмкін болмаған Тарап, осындай жағдай туған сәттен 3 күннен кешіктірместен екінші Тарапты осы туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Бұл туралы хабарламау немесе дер кезінде хабардар етпеу осы Тараптың өз міндеттемелерін орындауы мүмкін болмағаны үшін жоғарыда айтылған ахуал негіз болды деп сілтеме жасау құқығынан айырады.


8. ДАУЛЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ ТӘРТІБІ

8.1. Осы Келісім-шартта көзделген мәселелер бойынша немесе соларға байланысты туындайтын дау-таластар орын алса, Тараптар осыларды келіссөз арқылы шешуге барлық шараларды қолданады.

8.2. Келіссөз арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайларда мұндай даулы мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот арқылы шешілетін болады.
9. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

9.1. Осы Келісім-шарт Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден берілетін, бірдей заң күші бар, қол қойылған екі данадан тұрады.

9.2. Осы Келісім-шартқа тіркелген Қосымшалардың барлығы да оның ажырамас бөлігі болып табылады.
10. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ


«Филиал»
Северо-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций - филиал АО «Казахтелеком»

Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул.Букетова,36

Признак резиденства: резидент

РНН 481400046444

БИН 970941000602

БИК KZKOKZKX

ИИК KZ079261701111112004

Петропавловский филиал АО «Казкоммерцбанк», г.Петропавловск«Дистрибьютор»
_______________________

Адрес

РНН

БИН

БИК

ИИК

Наименование банка:
Конт.тел.:

E-mail:
ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ:

Филиал:

________________________

Шукенов А.Ж.

«___» __________ 20__г.Дистрибьютор:

____________________

«___» ________ 20__ г.

Д О Г О В О Р №____

купли-продажи таксофонных карт (смарт-карт)
г.Петропавловск " ___ " _____________ 20__ г.
АО "Казахтелеком", в лице Генерального директора Северо-Казахстанской ОДТ Шукенова А.Ж. действующего на основании Генеральной доверенности № 207 от 04.05.2010, именуемое в дальнейшем "ФИЛИАЛ" с одной стороны, и_______________________________ ______________________________________,

/наименование/

в лице __________________________________,

/ф.и.о./


именуемое в дальнейшем «ДИСТРИБЬЮТОР», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ФИЛИАЛ продает ДИСТРИБЬЮТОРУ таксофонные карты (далее "карта") на условиях 100% (стопроцентной) предоплаты.


2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. ФИЛИАЛ обязуется:

2.1.1. В течение 3-х рабочих дней со дня поступления 100% (стопроцентной) предоплаты в филиал передавать ДИСТРИБЬЮТОРУ карты по накладной в соответствии с Заявкой ДИСТРИБЬЮТОРА (Приложение 1) в количестве и номиналами, согласованными обеими сторонами.

2.1.2. Предоставлять ДИСТРИБЬЮТОРУ скидки от объема проданных карт по номинальной стоимости согласно Приложению 2 настоящего Договора.

2.1.3. При наличии рекламных материалов, предоставлять их ДИСТРИБЬЮТОРУ для сопровождения продаж карт в количестве, согласованном обеими сторонами.

2.1.4. В случае изменения цен на карты и размеров скидок от объема проданных карт доводить их до ДИСТРИБЬЮТОРА не позднее, чем за три дня до даты ввода новых цен и размеров скидок. При этом соответствующие изменения вносятся в Договор.
2.2. ДИСТРИБЬЮТОР обязуется:
2.2.1. Проводить реализацию карт через существующую сеть своих торговых точек по стоимости, установленной АО «Казахтелеком» (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.2.2. При приеме от ФИЛИАЛА карт проверять их соответствие количеству и номиналам, указанным в накладной, а также на отсутствие механических повреждений, сохранность индивидуальной упаковки.

2.2.3. В местах реализации карт обозначить их принадлежность ФИЛИАЛУ с использованием рекламных материалов, полученных от ФИЛИАЛА, при наличии у ДИСТРИБЬЮТОРА собственных точек продаж.

2.2.4. Производить оплату стоимости карт на условиях, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора.

2.2.5. Обеспечить сохранность карт от воздействия источников электромагнитного излучения, механических воздействий и намоканий.


3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

ДИСТРИБЬЮТОР производит оплату стоимости приобретаемых карт на условиях 100% (стопроцентной) предоплаты на основании заявки (Приложение 1) и счета-фактуры, с учетом скидок, указанных в Приложении № 2 настоящего Договора.


4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Риск случайной порчи или утраты проданных карт возлагается на ДИСТРИБЬЮТОРА.

4.2. В случае, если на момент вскрытия надлежащей упаковки карта окажется бракованной по причинам, не зависящим от ДИСТРИБЬЮТОРА (скрытые внутренние дефекты технологического характера) все претензии третьих лиц должны переадресовываться в ФИЛИАЛ.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случае признания карты бракованной ФИЛИАЛОМ производится замена ее на карту аналогичного номинала и после истечения срока действия настоящего Договора.

5.2. Возврат денег за бракованные карты не осуществляется.

5.3. Возврат денег за приобретенные карты не осуществляется.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в течение 1 (одного) года.

6.2. В случае, если ни одна из сторон не заявила о прекращении Договора за месяц до истечения срока действия, настоящий Договор автоматически пролонгируется на следующий период.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон с обязательным письменным уведомлением за 30 (тридцать) календарных дней.

6.4. В случае реорганизации ДИСТРИБЬЮТОРА, условия настоящего Договора подлежат пересмотру или аннулированию.
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (обстоятельства форс-мажор). К обстоятельствам форс-мажор относятся стихийные природные бедствия, пожары, катастрофы, военные действия, массовые беспорядки, забастовки в отрасли или регионе, принятие органами государственной власти или управления решений, повлекших за собой невозможность исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок продлевается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по причине возникновения вышеуказанных обстоятельств, обязана не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления в письменной форме уведомить другую Сторону. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности по исполнению обязательства.8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

8.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров они будут разрешаться в судебном порядке согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Все Приложения к данному Договору являются его неотъемлемой частью.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН


«Филиал»
Северо-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций - филиал АО «Казахтелеком»

Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул.Букетова,36

Признак резиденства: резидент

РНН 481400046444

БИН 970941000602

БИК KZKOKZKX

ИИК KZ079261701111112004

Петропавловский филиал АО «Казкоммерцбанк», г.Петропавловск«Дистрибьютор»
_______________________

Адрес

РНН

БИН

БИК

ИИК

Наименование банка:
Конт.тел.:

E-mail:
ПОДПИСИ СТОРОН:

Филиал:

________________________

Шукенов А.Ж.

«___» __________ 20__ г.Дистрибьютор:

____________________

«___» _______ 20__ г.


Приложение №2 к договору

№___ от « ___ » ___________ 20__г.


1. Цены на таксофонные карты


Согласно Приказа № 329 от 18.08.2005 г. АО «Казахтелеком»
Количество тарифных единиц

Цена с учетом НДС, в тенге

1

25

130.00

2

75

240.00

3

125

345.00

4

250

610.00

5

550

1, 250.00

6

1000

2, 200.00

7

550 - коллекционная

1, 250.00


2. Структура предоставления скидок от объема проданных тарифных карт по цене указанных в п.1 настоящего приложения на условии 100%-ной предоплаты
Размеры предельных скидок для дистрибьюторов при реализации таксофонных карт АО «Казахтелеком» на условиях стопроцентной (100%-ой) предоплаты
1. При разовых закупах таксофонных карт

Таблица №1

Объем реализации таксофонных карт, в тенге,

с учетом НДС

Размер предельной скидки, в %

2,000 – 5,000

7

5,001 – 50,000

13

50,001 – 100,000

15

100,001 – 250,000

16

250,001 – 500,000

17

свыше 500,000

18

2. При разовых закупах коллекционных таксофонных карт
Объем реализации таксофонных карт, в тенге,

с учетом НДС

Размер предельной скидки, в %

12,000 – 16,000

5

20,000 – 32,000

10

36,000 – 48,000

15

52,000 – 64,000

20

68,000 – 80,000

25


3. При многоразовых закупах таксофонных карт в течение периода ( 30 календарных дней)


Количество закупов таксофонных карт

в периодеСредний объем одного закупа таксофонных карт, в тенге, с учетом НДС

Период

% скидки при 1,2,3 закупах

% скидки при 4 закупе

4

От 12,500 до 25,000

месяц

согласно Таблице №1

14

4

От 25,001 до 50,000

месяц

согласно Таблице №1

15

4

От 50,001 до 100,000

месяц

согласно Таблице №1

16

4

От 100,001 до 250,000

месяц

согласно Таблице №1

17

4

От 250, 001 и выше

месяц

согласно Таблице №1

18


Заказать доставку таксофонных карт можно по телефонам 49-66-27
с. 1

скачать файл