Лицензияның қолданысы ерікті түрде қайтаруына байланысты 01. 01.


с. 1
Лицензияның қолданысы ерікті түрде қайтаруына байланысты 01.01.2010ж. бастап тоқтатылған ұйымдардың тізімір/с

Банктің толық атауы

Банк мекен-жайы

Уәкілетті ұйымның лицензияны тоқтату туралы шешімі

Ұлттық және шетел валютасы

Лицензия нөмірі және берілген күні


Тоқтатылған лицензиялардың операцияларының тізімі

1

“Темірбанк” АҚ

Алматы қ-сы, Абай д-ғы, 68/74

16.07.2010ж.

№186

№0407100254

30.07.2008ж.Кастодиандық қызмет

2

Мастербанк” АҚ

040900, Қаскелен қ-сы, Төле би к-сі, 41

24.09.2010 ж. №276 (өз еркімен қайтаруына байланысты)

Ұлттық және шетел валютасы

26.09.2007ж. № 255

  1. банк операциялары:

банктік операцияларды (ұлттық және/немесе шетел валютасында):

заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;

жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;

банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;

осы тұлғаның иелігіндегі тазартылған қымбат металдар мен қымбат металдардан жасалған монеталардың нақты саны көрініс табатын жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашу және жүргізу;

касса операциялары: қолма-қол ақшаны, оны ұсақтау, айырбастау, қайта санау, сұрыптау, буу және сақтауды қоса отырып, қабылдау және беру;

аударым операциялары: ақша төлемдер мен аударымы бойынша жеке және заңды тұлғалардың тапсырмаларын орындау;

есеп жүргізу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борыштық міндеттемелерінің есебін жүргізу (дисконт);

банктік заем операциялары: төлем жасалу, мерзімдік және қайтарылу шартымен ақшалай несиелер беру;

шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;

төлем құжаттарын инкассоға қабылдау (вексельдерді қоспағанда);

банктердің ақшалай орындалуды көздейтін банк кепілдіктерін беру;

банктердің үшінші тұлғалар үшін ақшалай орындалуды көздейтін банк кепілдіктері мен өзге де міндеттемелер беру;

аккредитивті ашу (ұсыну) мен растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау.2) өзге операцияларды:

тазартылған қымбат металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын металдар) құйма күйінде, қымбат металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

құрамында қымбат металдар мен асыл тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау жане сату;

вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлемшілердің вексельдерді төлеу жөнінде қызметтер

көрсету, сондай-ақ төлем орны белгіленген вексельдерді, вексельдер акцептін делдалдық тәртіппен төлеу;

лизинг қызметін жүзеге асыру;

өз меншігіндегі бағалы қағаздарды (акцияларды қоспағанда) шығару;

факторинг операциялары: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемеу тәуекелін қабылдай отырып, төлемді талап ету құқығын иелену;

форфейтинг операциялары (форфейтингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесін сатушыға айналымсыз вексель сатып алу арқылы төлеу;

сенiм операциялары: сенiм бiлдiрушінің мүддесi үшін және оның тапсыруымен ақшаны, ипотекалық заемдар мен тазартылған қымбат металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару;сейф операциялары: клиенттердің құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттары мен құндылықтарын сақтау, оған қоса сейф жәшіктерін, шкафтар мен бөлмелердi жалға беру жөнінде қызмет көрсету.


с. 1

скачать файл